Algemene Voorwaarden

Begripsomschrijving

SchoolBasis:        De organisatie die zich bezig houdt met bege­leiding van kinderen van de basisschool en voortgezet onderwijs.                                SchoolBasis is inge­schreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66853303.

Opdrachtgever:   De ouders/verzorgers van de leerling die een overeenkomst met SchoolBasis zijn aan-gegaan.

Partijen:                SchoolBasis en Opdrachtgever

Leerling:                Het kind dat in het kader van een verstrekte opdracht door SchoolBasis wordt begeleid.

Algemeen

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen SchoolBasis en ouders/verzorgers van de leerling (hieronder genoemd als Opdrachtgever).
 • De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ingegaan op 23 januari 2017.

Opdracht

 • Tussen partijen wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst kan op ieder willekeurig moment van het schooljaar ingaan.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een periode die nader is vastgelegd in de overeen­komst tussen SchoolBasis en de Opdrachtgever. Na een vastgestelde periode wordt de overeenkomst na onderling overleg aangepast en verlengd of beëindigd.
 • Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk of per email te geschieden.
 • SchoolBasis gaat met  Opdrachtgever een inspanningsver­plichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat SchoolBasis geen resultaten kan garanderen, maar dat zij zich zal inspannen om voor het kind een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
 • SchoolBasis is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de Opdrachtgever overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • De overeenkomst kan door SchoolBasis worden ontbonden, wegens gewichtige redenen.
 • Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

        a. Het niet aan de regels houden die gelden bij SchoolBasis

        b. Overmacht

        c. Alcohol- en drugsgebruik van de leerling

        d. Bij het niet nakomen van de financiële verplichting door Opdrachtgever. De betalingsverplichting van Opdracht-gever             komt hiermede niet te vervallen.

        e. Indien de Leerling niet meewerkt of tegenwerkt.

 • Het verzetten van dienstverlening in verband met vakanties gebeurt in onderling overleg.

Vergoeding, betaling en verplichtingen

 • De hoogte van de vergoeding wordt vastgelegd in de over­eenkomst die tussen partijen wordt aangegaan.
 • De begeleiding wordt aan het einde van de maand per mail gefactureerd. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
 • In geval van verhindering bij ziekte of andere omstandig­heden moet de Opdrachtgever dit uiterlijk voor 8.30 uur op de dag van de bijles of begeleiding aan SchoolBasis worden gemeld, anders zal de geplande les of begeleiding in rekening gebracht worden. De afmelding kan via e-mail, WhatsApp  of telefonisch worden doorgegeven. SchoolBasis zal de afmelding na ontvangst bevestigen.

Aansprakelijkheid

 • Klachten over de uitvoering van de dienstverlening moeten schriftelijk en tijdig (binnen 14 dagen) na dienstverlening bij SchoolBasis worden ingediend. SchoolBasis neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 • SchoolBasis is uitsluitend verantwoordelijk voor tekort­komingen in de verleende dienst, als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvul­digheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd.
 • De aansprakelijkheid van SchoolBasis blijft beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door dienstverlener aan afnemer gefactureerde bedragen.
 • SchoolBasis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendom van leerlingen zoals jassen, boeken, rekenma­chines en evenmin voor letsel, tenzij ontstaan door grove onzorgvuldigheid van SchoolBasis.
 • Met de materialen die de Opdrachtgever en/of Leerling van SchoolBasis in bruikleen krijgt, moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Bij beschadiging of kwijtraken van de materialen worden de kosten voor herstel of vervanging in rekening gebracht.

Geschillen en toepasselijk recht

 • Op alle dienstverlening door SchoolBasis is Nederlandse recht van toepassing.
 • Mocht uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaats­vinden tussen de partijen. Indien partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen, dan worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar SchoolBasis is gevestigd.